وزیر اسبق صنعت در گفتگو با مهر؛

نقش سه قوه درحمایت از كالای ایرانی، به یك برنامه هماهنگ نیاز داریم

نقش سه قوه درحمایت از كالای ایرانی، به یك برنامه هماهنگ نیاز داریم شمال صنعت: وزیر اسبق صنعت با اشاره به نقش قوای سه گانه، فعالان بخش خصوصی، مردم و رسانه ها در پشتیبانی از تولید داخلی اظهار داشت: بهبود كیفیت، كاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری باید مورد توجه قرار گیرد.


مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامگذاری سال ۱۳۹۷ از جانب رهبر انقلاب بعنوان سال «حمایت از كالای ایرانی» اظهار داشت: دستیابی به اهداف نامگذاری امسال و تولید تحول و پویایی در اقتصاد، و داشتن تولیدی اشتغالزا و رفاه آفرین در شرایطی كه اقتصاد ما دچار فرایندهای تباهنده بسیاری است نیازمند مداقه فراوانی است. هر یك از اجزای حكومت شامل دولت و دو قوه دیگر و هم بخش خصوصی، مردم و رسانه ها باید بدقت برنامه ریزی كرده ودر چارچوب یك برنامه هماهنگ حركت كنند. البته دولت باید هماهنگ كننده اصلی باشد.لزوم مدیریت بر واردات/ حذف موانع و رانت های اطلاعاتیوی از انبوه وظایف هریك از این بخشها یا بازیگران صحنه اقتصادی به برخی موارد اشاره نمود و اظهار داشت: دولت به عنوان قوه مجریه، ابتدا باید یك تقسیم كار ملی مناسبی انجام داده و وظایف دستگاهها را مجددا بررسی و ابلاع كند.همچنین برای طراحی سیاستهای متناسب كالایی، ابتدا كالاهای تولیدی و مصرفی كشور را گروه بندی كند. و سپس برای هر گروه كالایی، سیاستهای مربوط به خودش را اعلام و اعمال نماید. در مورد كالاهای مصرفی باید مدیریت واردات، نقش ترمز كننده داشته باشد ولی در مورد مواد اولیه و ماشین الات، مدیریت واردات باید تسهیل گر و تسریع كننده باشد. عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت اضافه كرد: كالاهای صادراتی هم به گروههای مختلف تقسیم می شوند و برای هر یك سیاستهای تشویقی خاصی باید بكار رود. این سیاستهای انگیزشی باید برای توسعه خدمات و خدمات فنی و مهندسی و صادرات هم بكار گرفته شود.غضنفری ادامه داد: در مورد بهبود ساختارهای اداری و حذف موانع و رانتهای اطلاعاتی و هم تسهیل دسترسی به فرصتهای برابر بازار كار، سرمایه، پول و ارز، فعالیتهای انجام نشده بسیاری وجود دارد.از نظر او، بازتعریف و تبیین نقش این بازارهای مهم و تامین مالی داخلی و خارجی و گذر از تباهیدگی فعلی، محتاج بحث و گفتگوی بیشتری است.از نظر غضنفری شركتهای تولیدی دولتی بمراتب كم بهره ورتر بوده و فرایندها و زنجیره های تباهنده ی بیشتری در آنها فعال است. بنابراین دولت باید تكلیف خودش را با تصدی در امر تولید و تجارت مشخص نماید و راهكارهای درستی برای احیاء بنگاههای تولیدی بیابد، راهكارهایی كه به درآمد انواع چاههای نفت كه سرمایه ملی است وصل نباشد.او اظهار داشت: برای همكاری بین المللی و سرمایه گذاری مشترك و هم تولید و مدیریت مشترك هم باید سازوكاری مناسبی داشت و ضمن حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی كشور، تابوهای نابخردانه را باید شكست. تابوهایی كه تابحال منابع بسیاری را تباهیده كرده اند.از دیدگاه غصنفری، تعریف و جایگاه تولید در دنیای كنونی تغییر كرده و ما نیاز به تبیین نگرشها و نظریه های متناسب با آن داریم.وظیفه قوای مقننه و قضائیه در برخورد با فسادوزیر اسبق صنعت به برخی وظایف سایر اجزای حكومت در جهت تحقق شعار امسال اشاره نمود و اظهار داشت: نقش قوه مقننه و قوه قضائیه اگر از نقش دولت بیشتر نباشد، كمتر نیست. سهم بالایی از ساماندهی فضای كسب و كار بعهده این دو قوه است. امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری و هم شفافیت در اقتصاد و برخورد با رانت و رشوه و فساد برعهده این دو قوه است.غضنفری ادامه داد: تبیین نقش این دو قوه به جهت اینكه كارشان مزاحمت برای تولید داخلی نباشند و تسهیل گر آن باشند، محتاج بحث بیشتر و زمان دیگری است. سیاسی شدن این دو بخش و حركت موج سوارانه و غیرعالمانه آنان برای تولید، یك سم مهلك است.لزوم توجه بخش خصوصی به كیفیت و كاهش قیمت تمام شده عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به بعضی از وظایف مهم بخش خصوصی در جهت پشتیبانی از كالای ایرانی اظهار نمود: نهادهای بخش خصوصی سهم مهمی در تبیین رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوص با دولت از یكسو، و با مردم از جانب دیگر دارند.وی ادامه داد: مبحث كیفیت، قیمت تمام شده، تنوع كالا و خدمات و بهره وری در حد رقبای خارجی و یا بالاتر از آنها باید مرتبا تذكر داده شود و شیوه های تولید، تامین منابع مالی و نیروی انسانی و سایر نهاده های تولیدی به شكل علمی صورت گیرد.غضنفری اظهار داشت: تك تك واحدهای تولیدی باید به مبحث مدیریت تولید كالا و خدمات و هم صادرات و كاهش هزینه های بنگاهی و كشف و عمل به سلیقه و ذائقه مشتری توجه خاصی داشته باشندشبكه گسترده و رانتی تبلیغات كالاهای خارجی/مردم همیشه همراه هستندوی به نقش مهم مصرف كنندگان و مردم در پشتیبانی از كالای ایرانی اشاره و اظهار نمود: مردم شریف كشورمان به عنوان مصرف كنندگان اصلی تولیدات داخلی، علاقه خاصی به تولید داخلی و پشتیبانی از آن و هم بهبود وضعیت معیشت كارگران و زحمتكشان دارند. متاسفانه گاها ناتوانی تولیدكننده داخلی در پاسخگویی به نیازهای آنان و هم شبكه گسترده تبلیغات كالاهای خارجی كه با رانت بزرگی همراه است، راه را بر كالای داخلی بسته و آنرا در خفقان قرار داده است.وی ادامه داد: مردم كاستی كیفی و بالا بودن قیمت تولید داخلی را تا مدت محدودی می پذیرند مشروط به اینكه نتیجه اش بی توجهی به نیازهای آنان و خروج تولید از مسیر اصلاح و بهبود تولید نگردد. مردم انتظار دارند وضعیت قیمت، تنوع و كیفیت محصولات داخلی بتواند با برندسازی مناسب مسیر جهانی شدن را طی كنند. این كار مستلزم درك درستی از وضعیت بازار مصرف و توان رقبا در سطح بین المللی است.رسانه ها زبان تفاهم تولید كنندوزیر اسبق صنعت با اشاره به اینكه رسانه ها و شبكه های اجتماعی هم در جهت پشتیبانی از كالای ایرانی، وظایف مهمی برعهده دارند، اظهار داشت: پیام رسانی میان بازیگران این صحنه بزرگ اقتصادی، برعهده رسانه هاست. ما نیازمند تولید یك زبان مشترك برای مبارزه دائمی با تباهیدگی در اقتصاد و شروع مجدد بالندگی هستیم. تولید زبان گفتگو، رفع سوءتفاهم، ژرف اندیشی، یاس زدایی و امیدزایی همچون وظایفی است كه رسانه ها باید در این زمینه برعهده گیرند.از نظر وی مفاهیم و ابزارهای اقتصادی و تولیدی در دهه های گذشته چنان پیچیده و چندبعدی شده اند كه به هیچ رو قابل مقایسه با ۳۰-۴۰ سال قبل نیستند. او اظهار داشت: آنچه معمولا در رسانه ها می آید مفاهیم ساده و تك بُعدی تولید است. ساده اندیشی در این راه خطاست. ما باید ابتدا پیچیدگیهای اقتصاد و تولید را درك كرده و سپس نسخه بدهیم. و این وضعیت كار رسانه ها را سخت تر و مهمتر می كند.MADE IN IRAN؛ نشانه سرآمد؛ منشاء درآمدغضنفری اظهار داشت: اگر هر یك از این بخشها و یا بازیگران، از نقش خود غافل شده یا كم كاری كنند (كه تجربه سالیان گذشته موید آن است)، سایر بازیگران حتی با تلاش مضاعف هم به نتیجه مطلوب نمی رسند.وی ابراز امیدواری كرد: انشاءالله امسال مفاهیم فوق تبیین و عملیاتی گردد، تولید به رونق دلخواهش برسد، مشكلات معیشتی حل گردد و راه اول شدن اقتصاد كشورمان در منطقه هموار شود.

از نظر غضنفری، Made in Iran ابتدا باید «نشانه سرآمد» و بعد از آن «منشاء درآمد» گردد.

1397/01/06
13:10:30
5.0 / 5
4633
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , تجارت , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور